منو
مرتب سازی بر اساس: تعداد نمایش:
0    کالا در لیست مقایسه لیست مقایسه ها

هواکش خانگی 8سانت توربو دمنده VPH-8S2S

 • قطر پروانه : 8 سانتی متر
 • ابعاد قاب : 9*9سانتیمتر
 • (RPM) دور موتور : 2500
0 از 0
هواکش خانگی 8سانت توربو دمنده VPH-8S2S مقایسه

26,400 تومان

هواکش خانگی 10سانت توربو دمنده VPH-10S2S

 • قطر پروانه : 10 سانتی متر
 • ابعاد قاب : 16*16سانتیمتر
 • (RPM) دور موتور : 2350
0 از 0
هواکش خانگی 10سانت توربو دمنده VPH-10S2S مقایسه

27,700 تومان

هواکش خانگی 12سانت توربو دمنده VPH-12S2S

 • قطر پروانه : 12 سانتی متر
 • ابعاد قاب : 18*18سانتیمتر
 • (RPM) دور موتور : 2150
0 از 0
هواکش خانگی 12سانت توربو دمنده VPH-12S2S مقایسه

30,200 تومان

هواکش خانگی 15سانت توربو دمنده VPH-15S2S

 • قطر پروانه : 15 سانتی متر
 • ابعاد قاب : 19*19سانتیمتر
 • (RPM) دور موتور : 1800
0 از 0
هواکش خانگی 15سانت توربو دمنده VPH-15S2S مقایسه

32,700 تومان

هواکش خانگی 20سانت توربو دمنده VPL-20S2S

 • قطر پروانه : 20 سانتی متر
 • ابعاد قاب : 27*27سانتیمتر
 • (RPM) دور موتور : 1750
0 از 0
هواکش خانگی 20سانت توربو دمنده VPL-20S2S مقایسه

46,500 تومان

هواکش لوله ای دریچه دار 10سانت هایلوکس دمنده VDI-10S2S

 • قطر پروانه : 10 سانتی متر
 • ابعاد قاب : 16*16سانتیمتر
 • (RPM) دور موتور : 2250
0 از 0
هواکش لوله ای دریچه دار 10سانت هایلوکس دمنده VDI-10S2S مقایسه

78,000 تومان

هواکش لوله ای دریچه دار 15سانت هایلوکس دمنده VDI-15S2S

 • قطر پروانه : 15 سانتی متر
 • ابعاد قاب : 21*21سانتیمتر
 • (RPM) دور موتور : 1900
0 از 0
هواکش لوله ای دریچه دار 15سانت هایلوکس دمنده VDI-15S2S مقایسه

96,600 تومان

هواکش دریچه دار 15سانت لوکس دمنده VSL-15S2S

 • قطر پروانه : 15 سانتی متر
 • ابعاد قاب : 22*22سانتیمتر
 • (RPM) دور موتور : 2000
0 از 0
هواکش دریچه دار 15سانت لوکس دمنده VSL-15S2S مقایسه

52,000 تومان

هواکش دریچه دار 20سانت لوکس دمنده VSL-20S2S

 • قطر پروانه : 25 سانتی متر
 • ابعاد قاب : 29.7*29.7سانتیمتر
 • (RPM) دور موتور : 1800
0 از 0
هواکش دریچه دار 20سانت لوکس دمنده VSL-20S2S مقایسه

66,500 تومان

هواکش دریچه دار 20سانت لوکس دمنده VSL-20C4S

 • قطر پروانه : 20 سانتی متر
 • ابعاد قاب : 29.7*29.7سانتیمتر
 • (RPM) دور موتور : 1400
0 از 0
هواکش دریچه دار 20سانت لوکس دمنده VSL-20C4S مقایسه

89,400 تومان

هواکش دریچه دار 25سانت لوکس دمنده VSL-25C4S

 • قطر پروانه : 25 سانتی متر
 • ابعاد قاب : 34*34سانتیمتر
 • (RPM) دور موتور : 1330
0 از 0
هواکش دریچه دار 25سانت لوکس دمنده VSL-25C4S مقایسه

99,000 تومان

هواکش دریچه دار 30سانت لوکس دمنده VSG-30C4S

 • قطر پروانه : 30 سانتی متر
 • ابعاد قاب : 34.6*.34.6سانتیمتر
 • (RPM) دور موتور : 1130
0 از 0
هواکش دریچه دار 30سانت لوکس دمنده VSG-30C4S مقایسه

110,800 تومان

هواکش فلزی خانگی 10سانت دمنده VMA-10S2S

 • قطر پروانه : 10 سانتی متر
 • ابعاد قاب : 14*14سانتیمتر
 • (RPM) دور موتور : 2500
0 از 0
هواکش فلزی خانگی 10سانت دمنده VMA-10S2S مقایسه

35,500 تومان

هواکش فلزی خانگی 12سانت دمنده VMA-12S2S

 • قطر پروانه : 12 سانتی متر
 • ابعاد قاب : 17*17سانتیمتر
 • (RPM) دور موتور : 2000
0 از 0
هواکش فلزی خانگی 12سانت دمنده VMA-12S2S مقایسه

36,500 تومان

هواکش فلزی خانگی15 سانت دمنده VMA-15S2S

 • قطر پروانه : 15 سانتی متر
 • ابعاد قاب : 20*20سانتیمتر
 • (RPM) دور موتور : 2800
0 از 0
هواکش فلزی خانگی15 سانت دمنده VMA-15S2S مقایسه

41,000 تومان

هواکش فلزی خانگی 15سانت دمنده VMA-15C2S

 • قطر پروانه : 15 سانتی متر
 • ابعاد قاب : 20*20سانتیمتر
 • (RPM) دور موتور : 2400
0 از 0
هواکش فلزی خانگی 15سانت دمنده VMA-15C2S مقایسه

77,400 تومان

هواکش فلزی خانگی20 سانت دمنده VMA-20C2S

 • قطر پروانه : 20 سانتی متر
 • ابعاد قاب : 25*25سانتیمتر
 • (RPM) دور موتور : 2600
0 از 0
هواکش فلزی خانگی20 سانت دمنده VMA-20C2S مقایسه

85,000 تومان

هواکش لوله ای 10سانت بلابرگ Quatro Hi-tech Chrome C 100

 • قطر پروانه : 10 سانتی متر
 • ابعاد قاب : 15.2*12
 • (RPM) دور موتور : 2400
0 از 0
هواکش لوله ای 10سانت بلابرگ Quatro Hi-tech Chrome C 100 مقایسه

260,000 تومان

هواکش لوله ای 10سانت بلابرگ Quatro Hi-tech Chrome 100

 • قطر پروانه : 10 سانتی متر
 • ابعاد قاب : 17.1*15.1
 • (RPM) دور موتور : 2400
0 از 0
هواکش لوله ای 10سانت بلابرگ Quatro Hi-tech Chrome 100 مقایسه

260,000 تومان

هواکش لوله ای 10سانت بلابرگ Quatro Hi-tech Gold 100

 • قطر پروانه : 10 سانتی متر
 • ابعاد قاب : 15.1*17.1
 • (RPM) دور موتور : 2400
0 از 0
هواکش لوله ای 10سانت بلابرگ Quatro Hi-tech Gold 100 مقایسه

272,000 تومان

هواکش لوله ای 10سانت بلابرگ Quatro 100

 • قطر پروانه : 10 سانتی متر
 • ابعاد قاب : 17.1*15.1
 • (RPM) دور موتور : 2400
0 از 0
هواکش لوله ای 10سانت بلابرگ Quatro 100 مقایسه

184,000 تومان

هواکش لوله ای 10سانت بلابرگ Quatro C 100

 • قطر پروانه : 10 سانتی متر
 • ابعاد قاب : 15.2*12
 • (RPM) دور موتور : 2400
0 از 0
هواکش لوله ای 10سانت بلابرگ Quatro C 100 مقایسه

184,000 تومان

هواکش داخل لوله ای 10 سانت بلابرگ Tubo 100

 • قطر پروانه : 10 سانتی متر
 • ابعاد قاب : 11.5*9.8
 • (RPM) دور موتور : 2400
0 از 0
هواکش داخل لوله ای 10 سانت بلابرگ Tubo 100 مقایسه

164,500 تومان

هواکش داخل لوله ای 15 سانت بلابرگ Tubo 150

 • قطر پروانه : 15 سانتی متر
 • ابعاد قاب : 13.5*14.8
 • (RPM) دور موتور : 2400
0 از 0
هواکش داخل لوله ای 15 سانت بلابرگ Tubo 150 مقایسه

184,000 تومان

هواکش لوله ای 10 سانت خانگی مدل VORTICE MF 100/4

 • قطر پروانه :
 • ابعاد قاب : 15.9*15.9
 • (RPM) دور موتور : 2400
0 از 0
هواکش لوله ای 10 سانت خانگی مدل VORTICE MF 100/4 مقایسه

118,000 تومان

هواکش لوله ای 10 سانت خانگی مدل VORTICE MFO 100/4

 • قطر پروانه : 10 سانتی متر
 • ابعاد قاب : 15.8*15.8
 • (RPM) دور موتور : 2400
0 از 0
هواکش لوله ای 10 سانت خانگی مدل VORTICE MFO 100/4 مقایسه

157,000 تومان

هواکش لوله ای 10 سانت خانگی مدل VORTICE MEX 100-4 LL 1S T ME

 • قطر پروانه :
 • ابعاد قاب : 17.3*17.3
 • (RPM) دور موتور : 2175
0 از 0
هواکش لوله ای 10 سانت خانگی مدل VORTICE MEX 100-4 LL 1S T ME مقایسه

292,000 تومان

هواکش فلزی خانگی 20سانت دمنده VMA-20C4S

 • قطر پروانه : 20 سانتی متر
 • ابعاد قاب : 25*25سانتیمتر
 • (RPM) دور موتور : 1400
0 از 0
هواکش فلزی خانگی 20سانت دمنده VMA-20C4S مقایسه

77,400 تومان

هواکش فلزی خانگی 25سانت دمنده VMA-25C4S

 • قطر پروانه : 25 سانتی متر
 • ابعاد قاب : 30*30سانتیمتر
 • (RPM) دور موتور : 1250
0 از 0
هواکش فلزی خانگی 25سانت دمنده VMA-25C4S مقایسه

86,000 تومان

هواکش فلزی خانگی 25سانت دمنده VMA-25C2S

 • قطر پروانه : 25 سانتی متر
 • ابعاد قاب : 30*30سانتیمتر
 • (RPM) دور موتور : 2400
0 از 0
هواکش فلزی خانگی 25سانت دمنده VMA-25C2S مقایسه

93,000 تومان

هواکش فلزی خانگی30 سانت دمنده VMA-30C4S

 • قطر پروانه : 30 سانتی متر
 • ابعاد قاب : 35*35سانتیمتر
 • (RPM) دور موتور : 1040
0 از 0
هواکش فلزی خانگی30 سانت دمنده VMA-30C4S مقایسه

93,000 تومان

هواکش لوله ای 10 سانت مدل بارسلون S-P 100CZ Design

 • قطر پروانه : 10 سانتی متر
 • ابعاد قاب : 18.8*18.8
 • (RPM) دور موتور : 2200
0 از 0
هواکش لوله ای 10 سانت مدل بارسلون S-P 100CZ Design مقایسه

843,600 تومان

هواکش لوله ای 10 سانت مدل سفید ساده S-P 100CZ Design-3C Fan

 • قطر پروانه : 10 سانتی متر
 • ابعاد قاب : 18.8*18.8
 • (RPM) دور موتور : 2200
0 از 0
هواکش لوله ای 10 سانت مدل سفید ساده S-P 100CZ Design-3C Fan مقایسه

795,000 تومان

هواکش لوله ای 10 سانت مدل طلایی S-P 100CZ GOLD Design Fan

 • قطر پروانه : 10 سانتی متر
 • ابعاد قاب : 18.8*18.8
 • (RPM) دور موتور : 2200
0 از 0
هواکش لوله ای 10 سانت مدل طلایی S-P 100CZ GOLD Design Fan مقایسه

843,600 تومان

هواکش لوله ای 10 سانت مدل نقره ای S-P 100CZ Silver Design Fan

 • قطر پروانه : 10 سانتی متر
 • ابعاد قاب : 18.8*18.8
 • (RPM) دور موتور : 2200
0 از 0
هواکش لوله ای 10 سانت مدل نقره ای S-P 100CZ Silver Design Fan مقایسه

844,200 تومان

هواکش لوله ای 10 سانت مدل مشکی مرمری S-P 100CZ MARBLE Black Design Fan

 • قطر پروانه : 10 سانتی متر
 • ابعاد قاب : 18.8*18.8
 • (RPM) دور موتور : 2200
0 از 0
هواکش لوله ای 10 سانت مدل مشکی مرمری S-P 100CZ MARBLE Black Design Fan مقایسه

1,108,800 تومان

هواکش لوله ای 10 سانت مدل S-P SWAROVSK 100CZ Design S Fan

 • قطر پروانه : 10 سانتی متر
 • ابعاد قاب : 18.8*18.8
 • (RPM) دور موتور : 2200
0 از 0
هواکش لوله ای 10 سانت مدل S-P SWAROVSK 100CZ Design S Fan مقایسه

1,108,800 تومان

هواکش لوله ای 10 سانت مدل قرمز S-P 100CZ RED Design-4C Fan

 • قطر پروانه : 10 سانتی متر
 • ابعاد قاب : 18.8*18.8
 • (RPM) دور موتور : 2200
0 از 0
هواکش لوله ای 10 سانت مدل قرمز S-P 100CZ RED Design-4C Fan مقایسه

تومان

هواکش لوله ای 10 سانت مدل S-P CHAMPAGNE 100CZ Design Fan

 • قطر پروانه : 10 سانتی متر
 • ابعاد قاب : 18.8*18.8
 • (RPM) دور موتور : 2200
0 از 0
هواکش لوله ای 10 سانت مدل S-P CHAMPAGNE 100CZ Design Fan مقایسه

843,600 تومان

هواکش لوله ای 10 سانت مدل سفید مرمری S-P 100CZ MARBLE WHITE Design Fan

 • قطر پروانه : 10 سانتی متر
 • ابعاد قاب : 18.8*18.8
 • (RPM) دور موتور : 2200
0 از 0
هواکش لوله ای 10 سانت مدل سفید مرمری S-P 100CZ MARBLE WHITE Design Fan مقایسه

1,108,800 تومان

هواکش لوله ای 10 سانت مدل آبی S-P 100CZ BLUE Design-4 Fan

 • قطر پروانه : 10 سانتی متر
 • ابعاد قاب : 18.8*18.8
 • (RPM) دور موتور : 2200
0 از 0
هواکش لوله ای 10 سانت مدل آبی S-P 100CZ BLUE Design-4 Fan مقایسه

تومان

هواکش پنجره ای 15 سانت مدل S-P HV-150 SERIES DOMESTIC FAN

 • قطر پروانه : 15 سانتی متر
 • ابعاد قاب :
 • (RPM) دور موتور : 1800
0 از 0
هواکش پنجره ای 15 سانت مدل S-P HV-150 SERIES DOMESTIC FAN مقایسه

909,600 تومان

هواکش پنجره ای 23 سانت مدل S-P HV-230 SERIES DOMESTIC FAN

 • قطر پروانه : 23 سانتی متر
 • ابعاد قاب :
 • (RPM) دور موتور : 1800
0 از 0
هواکش پنجره ای 23 سانت مدل S-P HV-230 SERIES DOMESTIC FAN مقایسه

1,819,200 تومان

هواکش پنجره ای 30 سانت مدل S-P HV-300 SERIES DOMESTIC FAN

 • قطر پروانه : 30 سانتی متر
 • ابعاد قاب :
 • (RPM) دور موتور : 1800
0 از 0
هواکش پنجره ای 30 سانت مدل S-P HV-300 SERIES DOMESTIC FAN مقایسه

2,350,800 تومان