منو
مرتب سازی بر اساس: تعداد نمایش:
0    کالا در لیست مقایسه لیست مقایسه ها

پمپ آب طبقاتی عمودی ابارا EVMSG 5-25 F 5/5.5 IE2

 • برق : سه فاز
 • توان : 1 تا 10 اسب بخار
 • میزان آبدهی : 7.8 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 237 متر
0 از 0
پمپ آب طبقاتی عمودی ابارا EVMSG 5-25 F 5/5.5 IE2 مقایسه

10,511,000 تومان

پمپ آب طبقاتی عمودی ابارا EVMSG 10-6 F 5/2.2 IE2

 • برق : سه فاز
 • توان : 1 تا 10 اسب بخار
 • میزان آبدهی : 15 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 65.5 متر
0 از 0
پمپ آب طبقاتی عمودی ابارا EVMSG 10-6 F 5/2.2 IE2 مقایسه

6,428,500 تومان

پمپ آب طبقاتی عمودی ابارا EVMSG 10-7 F 5/3 IE2

 • برق : سه فاز
 • توان : 1 تا 10 اسب بخار
 • میزان آبدهی : 15 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 76.5 متر
0 از 0
پمپ آب طبقاتی عمودی ابارا EVMSG 10-7 F 5/3 IE2 مقایسه

7,026,000 تومان

پمپ آب طبقاتی عمودی ابارا EVMSG 10-8 F 5/3 IE2

 • برق : سه فاز
 • توان : 1 تا 10 اسب بخار
 • میزان آبدهی : 15 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 87 متر
0 از 0
پمپ آب طبقاتی عمودی ابارا EVMSG 10-8 F 5/3 IE2 مقایسه

7,536,500 تومان

پمپ آب طبقاتی عمودی ابارا EVMSG 10-9 F 5/4 IE2

 • برق : سه فاز
 • توان : 1 تا 10 اسب بخار
 • میزان آبدهی : 15 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 98 متر
0 از 0
پمپ آب طبقاتی عمودی ابارا EVMSG 10-9 F 5/4 IE2 مقایسه

8,380,000 تومان

پمپ آب طبقاتی عمودی ابارا EVMSG 10-10 F 5/4 IE2

 • برق : سه فاز
 • توان : 1 تا 10 اسب بخار
 • میزان آبدهی : 15 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 109 متر
0 از 0
پمپ آب طبقاتی عمودی ابارا EVMSG 10-10 F 5/4 IE2 مقایسه

8,834,000 تومان

پمپ آب طبقاتی عمودی ابارا EVMSG 10-11 F 5/4 IE2

 • برق : سه فاز
 • توان : 1 تا 10 اسب بخار
 • میزان آبدهی : 15 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 120 متر
0 از 0
پمپ آب طبقاتی عمودی ابارا EVMSG 10-11 F 5/4 IE2 مقایسه

9,125,000 تومان

پمپ آب طبقاتی عمودی ابارا EVMSG 10-14 F 5/5.5 IE2

 • برق : سه فاز
 • توان : 1 تا 10 اسب بخار
 • میزان آبدهی : 15 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 153 متر
0 از 0
پمپ آب طبقاتی عمودی ابارا EVMSG 10-14 F 5/5.5 IE2 مقایسه

11,478,500 تومان

پمپ آب طبقاتی عمودی ابارا EVMSG 10-15 F 5/5.5 IE2

 • برق : سه فاز
 • توان : 1 تا 10 اسب بخار
 • میزان آبدهی : 15 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 163 متر
0 از 0
پمپ آب طبقاتی عمودی ابارا EVMSG 10-15 F 5/5.5 IE2 مقایسه

12,006,000 تومان

پمپ آب طبقاتی عمودی ابارا EVMSG 10-16 F 5/7.5 IE2

 • برق : سه فاز
 • توان : 10 تا 30 اسب بخار
 • میزان آبدهی : 15 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 174 متر
0 از 0
پمپ آب طبقاتی عمودی ابارا EVMSG 10-16 F 5/7.5 IE2 مقایسه

13,365,500 تومان

پمپ آب طبقاتی عمودی ابارا EVMSG 10-18 F 5/7.5 IE2

 • برق : سه فاز
 • توان : 10 تا 30 اسب بخار
 • میزان آبدهی : 15 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 196 متر
0 از 0
پمپ آب طبقاتی عمودی ابارا EVMSG 10-18 F 5/7.5 IE2 مقایسه

14,229,500 تومان

پمپ آب طبقاتی عمودی ابارا EVMSG 10-19 F 5/7.5 IE2

 • برق : سه فاز
 • توان : 10 تا 30 اسب بخار
 • میزان آبدهی : 15 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 207 متر
0 از 0
پمپ آب طبقاتی عمودی ابارا EVMSG 10-19 F 5/7.5 IE2 مقایسه

14,258,500 تومان

پمپ آب طبقاتی عمودی ابارا EVMSG 10-21 F 5/7.5 IE2

 • برق : سه فاز
 • توان : 10 تا 30 اسب بخار
 • میزان آبدهی : 15 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 229 متر
0 از 0
پمپ آب طبقاتی عمودی ابارا EVMSG 10-21 F 5/7.5 IE2 مقایسه

14,853,000 تومان

پمپ آب طبقاتی عمودی ابارا EVMSG 10-22 F 5/11 IE2

 • برق : سه فاز
 • توان : 10 تا 30 اسب بخار
 • میزان آبدهی : 15 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 240 متر
0 از 0
پمپ آب طبقاتی عمودی ابارا EVMSG 10-22 F 5/11 IE2 مقایسه

17,732,000 تومان

پمپ آب طبقاتی عمودی ابارا EVMSG 15-4 F 5/4 IE2

 • برق : سه فاز
 • توان : 1 تا 10 اسب بخار
 • میزان آبدهی : 24 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 59 متر
0 از 0
پمپ آب طبقاتی عمودی ابارا EVMSG 15-4 F 5/4 IE2 مقایسه

9,597,000 تومان

پمپ آب طبقاتی عمودی ابارا EVMSG 15-5 F 5/5.5 IE2

 • برق : سه فاز
 • توان : 1 تا 10 اسب بخار
 • میزان آبدهی : 24 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 73.5 متر
0 از 0
پمپ آب طبقاتی عمودی ابارا EVMSG 15-5 F 5/5.5 IE2 مقایسه

10,511,000 تومان

پمپ آب طبقاتی عمودی ابارا EVMSG 15-6 F 5/5.5 IE2

 • برق : سه فاز
 • توان : 1 تا 10 اسب بخار
 • میزان آبدهی : 24 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 88.5 متر
0 از 0
پمپ آب طبقاتی عمودی ابارا EVMSG 15-6 F 5/5.5 IE2 مقایسه

10,678,500 تومان

پمپ آب طبقاتی عمودی ابارا EVMSG 15-7 F 5/7.5 IE2

 • برق : سه فاز
 • توان : 10 تا 30 اسب بخار
 • میزان آبدهی : 24 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 103 متر
0 از 0
پمپ آب طبقاتی عمودی ابارا EVMSG 15-7 F 5/7.5 IE2 مقایسه

12,556,500 تومان

پمپ آب طبقاتی عمودی ابارا EVMSG 15-8 F 5/7.5 IE2

 • برق : سه فاز
 • توان : 10 تا 30 اسب بخار
 • میزان آبدهی : 24 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 118 متر
0 از 0
پمپ آب طبقاتی عمودی ابارا EVMSG 15-8 F 5/7.5 IE2 مقایسه

13,002,000 تومان

پمپ آب طبقاتی عمودی ابارا EVMSG/I 15-9 F 5/11 IE2

 • برق : سه فاز
 • توان : 10 تا 30 اسب بخار
 • میزان آبدهی : 24 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 133 متر
0 از 0
پمپ آب طبقاتی عمودی ابارا EVMSG/I 15-9 F 5/11 IE2 مقایسه

15,401,000 تومان

پمپ آب طبقاتی عمودی ابارا EVMSG/I 15-10 F 5/11 IE2

 • برق : سه فاز
 • توان : 10 تا 30 اسب بخار
 • میزان آبدهی : 24 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 147 متر
0 از 0
پمپ آب طبقاتی عمودی ابارا EVMSG/I 15-10 F 5/11 IE2 مقایسه

15,878,000 تومان

پمپ آب طبقاتی عمودی ابارا EVMSG/I 15-11 F 5/11 IE2

 • برق : سه فاز
 • توان : 10 تا 30 اسب بخار
 • میزان آبدهی : 24 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 162 متر
0 از 0
پمپ آب طبقاتی عمودی ابارا EVMSG/I 15-11 F 5/11 IE2 مقایسه

16,391,000 تومان

پمپ آب طبقاتی عمودی ابارا EVMSG 15-12 F 5/11 IE2

 • برق : سه فاز
 • توان : 10 تا 30 اسب بخار
 • میزان آبدهی : 24 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 177 متر
0 از 0
پمپ آب طبقاتی عمودی ابارا EVMSG 15-12 F 5/11 IE2 مقایسه

17,175,500 تومان

پمپ آب طبقاتی عمودی ابارا EVMSG 15-13 F 5/11 IE2

 • برق : سه فاز
 • توان : 10 تا 30 اسب بخار
 • میزان آبدهی : 24 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 191 متر
0 از 0
پمپ آب طبقاتی عمودی ابارا EVMSG 15-13 F 5/11 IE2 مقایسه

17,488,000 تومان

پمپ آب طبقاتی عمودی ابارا EVMSG 15-15 F 5/15 IE2

 • برق : سه فاز
 • توان : 10 تا 30 اسب بخار
 • میزان آبدهی : 24 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 221 متر
0 از 0
پمپ آب طبقاتی عمودی ابارا EVMSG 15-15 F 5/15 IE2 مقایسه

19,362,000 تومان

پمپ آب طبقاتی عمودی ابارا EVMSG 20-06 F 5/7.5 IE2

 • برق : سه فاز
 • توان : 10 تا 30 اسب بخار
 • میزان آبدهی : 28.8 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 101 متر
0 از 0
پمپ آب طبقاتی عمودی ابارا EVMSG 20-06 F 5/7.5 IE2 مقایسه

12,339,000 تومان

پمپ آب طبقاتی عمودی ابارا EVMSG 20-10 F 5/11 IE2

 • برق : سه فاز
 • توان : 10 تا 30 اسب بخار
 • میزان آبدهی : 28.8 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 168 متر
0 از 0
پمپ آب طبقاتی عمودی ابارا EVMSG 20-10 F 5/11 IE2 مقایسه

17,214,000 تومان

پمپ آب طبقاتی عمودی ابارا EVMSG 20-13 F 5/15 IE2

 • برق : سه فاز
 • توان : 10 تا 30 اسب بخار
 • میزان آبدهی : 28.8 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 219 متر
0 از 0
پمپ آب طبقاتی عمودی ابارا EVMSG 20-13 F 5/15 IE2 مقایسه

19,194,000 تومان

پمپ آب طبقاتی عمودی ابارا EVMSG 20-16 F 5/18.5 IE2

 • برق : سه فاز
 • توان : 10 تا 30 اسب بخار
 • میزان آبدهی : 28.8 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 270 متر
0 از 0
پمپ آب طبقاتی عمودی ابارا EVMSG 20-16 F 5/18.5 IE2 مقایسه

22,698,000 تومان

پمپ آب طبقاتی افقی ابارا COMPACT A 15

 • برق : سه فاز
 • توان : 10 تا 30 اسب بخار
 • میزان آبدهی : 4.8 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 79 متر
0 از 0
پمپ آب طبقاتی افقی ابارا COMPACT A 15 مقایسه

2,074,000 تومان

پمپ آب طبقاتی افقی ابارا COMPACT AM 15

 • برق : تک فاز
 • توان : 10 تا 30 اسب بخار
 • میزان آبدهی : 4.8 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 79 متر
0 از 0
پمپ آب طبقاتی افقی ابارا COMPACT AM 15 مقایسه

2,181,000 تومان

پمپ آب طبقاتی افقی ابارا COMPACT BM 15

 • برق : سه فاز
 • توان : 10 تا 30 اسب بخار
 • میزان آبدهی : 7.2 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 58 متر
0 از 0
پمپ آب طبقاتی افقی ابارا COMPACT BM 15 مقایسه

2,049,000 تومان

پمپ آب افقی طبقاتی استیل ابارا MATRIX/E 3-6T/0.9 IE2

 • برق : سه فاز
 • توان : 1 تا 10 اسب بخار
 • میزان آبدهی : 4.8 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 68 متر
0 از 0
پمپ آب افقی طبقاتی استیل ابارا MATRIX/E 3-6T/0.9 IE2 مقایسه

2,561,500 تومان

پمپ آب افقی طبقاتی استیل ابارا MATRIX 3-7T/1.3 IE2

 • برق : سه فاز
 • توان : 1 تا 10 اسب بخار
 • میزان آبدهی : 4.8 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 79 متر
0 از 0
پمپ آب افقی طبقاتی استیل ابارا MATRIX 3-7T/1.3 IE2 مقایسه

3,063,000 تومان

پمپ آب افقی طبقاتی استیل ابارا MATRIX 3-7T/1.3 M

 • برق : تک فاز
 • توان : 1 تا 10 اسب بخار
 • میزان آبدهی : 4.8 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 79 متر
0 از 0
پمپ آب افقی طبقاتی استیل ابارا MATRIX 3-7T/1.3 M مقایسه

3,005,500 تومان

پمپ آب افقی طبقاتی استیل ابارا MATRIX 3-8T/1.3 IE2

 • برق : سه فاز
 • توان : 1 تا 10 اسب بخار
 • میزان آبدهی : 4.8 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 90.5 متر
0 از 0
پمپ آب افقی طبقاتی استیل ابارا MATRIX 3-8T/1.3 IE2 مقایسه

3,084,500 تومان

پمپ آب افقی طبقاتی استیل ابارا MATRIX 3-8T/1.3 M

 • برق : تک فاز
 • توان : 1 تا 10 اسب بخار
 • میزان آبدهی : 4.8 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 90.5 متر
0 از 0
پمپ آب افقی طبقاتی استیل ابارا MATRIX 3-8T/1.3 M مقایسه

3,012,000 تومان

پمپ آب افقی طبقاتی استیل ابارا MATRIX/E 3-9T/1.5 IE2

 • برق : سه فاز
 • توان : 1 تا 10 اسب بخار
 • میزان آبدهی : 4.8 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 102 متر
0 از 0
پمپ آب افقی طبقاتی استیل ابارا MATRIX/E 3-9T/1.5 IE2 مقایسه

3,250,000 تومان

پمپ آب افقی طبقاتی استیل ابارا MATRIX 3-9T/1.5 M

 • برق : تک فاز
 • توان : 1 تا 10 اسب بخار
 • میزان آبدهی : 4.8 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 102 متر
0 از 0
پمپ آب افقی طبقاتی استیل ابارا MATRIX 3-9T/1.5 M مقایسه

3,188,500 تومان

پمپ آب افقی طبقاتی استیل ابارا MATRIX/E 5-6T/1.3 IE2

 • برق : سه فاز
 • توان : 1 تا 10 اسب بخار
 • میزان آبدهی : 7.8 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 69 متر
0 از 0
پمپ آب افقی طبقاتی استیل ابارا MATRIX/E 5-6T/1.3 IE2 مقایسه

3,211,000 تومان

پمپ آب افقی طبقاتی استیل ابارا MATRIX 5-6T/1.3 M

 • برق : تک فاز
 • توان : 1 تا 10 اسب بخار
 • میزان آبدهی : 7.8 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 69 متر
0 از 0
پمپ آب افقی طبقاتی استیل ابارا MATRIX 5-6T/1.3 M مقایسه

3,148,500 تومان

پمپ آب افقی طبقاتی استیل ابارا MATRIX/E 5-7T/1.5 IE2

 • برق : سه فاز
 • توان : 1 تا 10 اسب بخار
 • میزان آبدهی : 7.8 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 80.5 متر
0 از 0
پمپ آب افقی طبقاتی استیل ابارا MATRIX/E 5-7T/1.5 IE2 مقایسه

3,356,500 تومان

پمپ آب افقی طبقاتی استیل ابارا MATRIX 5-7T/1.5 M

 • برق : تک فاز
 • توان : 1 تا 10 اسب بخار
 • میزان آبدهی : 7.8 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 80.5 متر
0 از 0
پمپ آب افقی طبقاتی استیل ابارا MATRIX 5-7T/1.5 M مقایسه

3,293,500 تومان

پمپ آب افقی طبقاتی استیل ابارا MATRIX/E 5-8T/2.2 IE2

 • برق : سه فاز
 • توان : 1 تا 10 اسب بخار
 • میزان آبدهی : 7.8 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 92 متر
0 از 0
پمپ آب افقی طبقاتی استیل ابارا MATRIX/E 5-8T/2.2 IE2 مقایسه

3,413,000 تومان

پمپ آب افقی طبقاتی استیل ابارا MATRIX 5-8T/2.2 M

 • برق : تک فاز
 • توان : 1 تا 10 اسب بخار
 • میزان آبدهی : 7.8 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 92 متر
0 از 0
پمپ آب افقی طبقاتی استیل ابارا MATRIX 5-8T/2.2 M مقایسه

3,583,000 تومان

پمپ آب افقی طبقاتی استیل ابارا MATRIX 5-9T/2.2 IE2

 • برق : سه فاز
 • توان : 1 تا 10 اسب بخار
 • میزان آبدهی : 7.8 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 104 متر
0 از 0
پمپ آب افقی طبقاتی استیل ابارا MATRIX 5-9T/2.2 IE2 مقایسه

3,813,000 تومان

پمپ آب افقی طبقاتی استیل ابارا MATRIX 5-9T/2.2 M

 • برق : تک فاز
 • توان : 1 تا 10 اسب بخار
 • میزان آبدهی : 7.8 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 104 متر
0 از 0
پمپ آب افقی طبقاتی استیل ابارا MATRIX 5-9T/2.2 M مقایسه

3,741,000 تومان

پمپ آب افقی طبقاتی استیل ابارا MATRIX 10-5T/2.2 IE2

 • برق : سه فاز
 • توان : 1 تا 10 اسب بخار
 • میزان آبدهی : 15 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 60 متر
0 از 0
پمپ آب افقی طبقاتی استیل ابارا MATRIX 10-5T/2.2 IE2 مقایسه

3,888,000 تومان

پمپ آب افقی طبقاتی استیل ابارا MATRIX 10-5T/2.2 M

 • برق : تک فاز
 • توان : 1 تا 10 اسب بخار
 • میزان آبدهی : 15 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 60 متر
0 از 0
پمپ آب افقی طبقاتی استیل ابارا MATRIX 10-5T/2.2 M مقایسه

3,802,000 تومان

پمپ آب افقی طبقاتی استیل ابارا MATRIX/E 10-6T/2.2 IE2

 • برق : سه فاز
 • توان : 1 تا 10 اسب بخار
 • میزان آبدهی : 15 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 72 متر
0 از 0
پمپ آب افقی طبقاتی استیل ابارا MATRIX/E 10-6T/2.2 IE2 مقایسه

3,961,000 تومان