منو
مرتب سازی بر اساس: تعداد نمایش:
0    کالا در لیست مقایسه لیست مقایسه ها

پمپ آب خانگی ابارا CDA 2.00 ML

 • حداکثر آبدهی( مترمکعب بر ساعت ) : 6.6
 • حداکثر ارتفاع(متر) - Hmax : 60.5
0 از 0
پمپ آب خانگی ابارا CDA 2.00 ML مقایسه

1,750,000 تومان

پمپ آب بشقابی ابارا CMA 1.00 ML

 • حداکثر آبدهی( مترمکعب بر ساعت ) : 6
 • حداکثر ارتفاع(متر) - Hmax : 34.5
0 از 0
پمپ آب بشقابی ابارا CMA 1.00 ML مقایسه

750,000 تومان

پمپ آب نیم اسب خانگی ابارا PRA 0.50 ML

 • حداکثر آبدهی( مترمکعب بر ساعت ) : 2.1
 • حداکثر ارتفاع(متر) - Hmax : 37
0 از 0
پمپ آب نیم اسب خانگی ابارا PRA 0.50 ML مقایسه

420,000 تومان

پمپ آب خانگی چدنی داب K 30/70M

 • حداکثر آبدهی( مترمکعب بر ساعت ) : 7.2
 • حداکثر ارتفاع(متر) - Hmax : 31.8
0 از 0
 پمپ آب خانگی چدنی داب K 30/70M مقایسه

700,000 تومان

پمپ آب خانگی دو پروانه داب K 45/50M

 • حداکثر آبدهی( مترمکعب بر ساعت ) : 6
 • حداکثر ارتفاع(متر) - Hmax : 51
0 از 0
پمپ آب خانگی دو پروانه داب K 45/50M مقایسه

1,092,000 تومان

پمپ آب خانگی ابارا CMA 1.00 M

 • حداکثر آبدهی( مترمکعب بر ساعت ) : 6
 • حداکثر ارتفاع(متر) - Hmax : 34.5
0 از 0
پمپ آب خانگی ابارا CMA 1.00 M مقایسه

1,167,000 تومان

پمپ آب جتی ابارا AGA 1.00 ML

 • حداکثر آبدهی( مترمکعب بر ساعت ) : 3.6
 • حداکثر ارتفاع(متر) - Hmax : 47.5
1 از 5
پمپ آب جتی ابارا AGA 1.00 ML مقایسه

738,000 تومان

پمپ آب خانگی ابارا CDA 1.00 ML

 • حداکثر آبدهی( مترمکعب بر ساعت ) : 5.4
 • حداکثر ارتفاع(متر) - Hmax : 39.5
0 از 0
پمپ آب خانگی ابارا CDA 1.00 ML مقایسه

984,000 تومان

پمپ آب دو پروانه ابارا CDA 1.00 M

 • حداکثر آبدهی( مترمکعب بر ساعت ) : 5.4
 • حداکثر ارتفاع(متر) - Hmax : 39.5
0 از 0
پمپ آب دو پروانه ابارا CDA 1.00 M مقایسه

1,908,000 تومان

پمپ آب دو پروانه ابارا CDA 1.50 T IE3

 • حداکثر آبدهی( مترمکعب بر ساعت ) : 6
 • حداکثر ارتفاع(متر) - Hmax : 50.8
0 از 0
پمپ آب دو پروانه ابارا CDA 1.50 T IE3 مقایسه

2,899,500 تومان

پمپ آب دو پروانه ابارا CDA 1.50 M

 • حداکثر آبدهی( مترمکعب بر ساعت ) : 6
 • حداکثر ارتفاع(متر) - Hmax : 50.8
0 از 0
پمپ آب دو پروانه ابارا CDA 1.50 M مقایسه

3,077,000 تومان

پمپ آب دو پروانه ابارا CDA 2.00 M

 • حداکثر آبدهی( مترمکعب بر ساعت ) : 6.6
 • حداکثر ارتفاع(متر) - Hmax : 60.5
1 از 5
پمپ آب دو پروانه ابارا CDA 2.00 M مقایسه

3,243,500 تومان

پمپ آب دو پروانه ابارا CDA 2.00 T IE3

 • حداکثر آبدهی( مترمکعب بر ساعت ) : 6.6
 • حداکثر ارتفاع(متر) - Hmax : 60.5
0 از 0
پمپ آب دو پروانه ابارا CDA 2.00 T IE3 مقایسه

3,054,000 تومان

پمپ آب خانگی ابارا CDA 2.00 TL

 • حداکثر آبدهی( مترمکعب بر ساعت ) : 6.6
 • حداکثر ارتفاع(متر) - Hmax : 60.5
0 از 0
پمپ آب خانگی ابارا CDA 2.00 TL مقایسه

1,569,600 تومان

پمپ آب خانگی ابارا CDA 3.00 TL IE2

 • حداکثر آبدهی( مترمکعب بر ساعت ) : 8.4
 • حداکثر ارتفاع(متر) - Hmax : 60.5
0 از 0
پمپ آب خانگی ابارا CDA 3.00 TL IE2 مقایسه

2,136,000 تومان

پمپ آب دو پروانه ابارا CDA 3.00 T IE2

 • حداکثر آبدهی( مترمکعب بر ساعت ) : 8.4
 • حداکثر ارتفاع(متر) - Hmax : 60.5
0 از 0
پمپ آب دو پروانه ابارا CDA 3.00 T IE2 مقایسه

3,332,000 تومان

پمپ آب دو پروانه ابارا CDA 4.00 TL IE3

 • حداکثر آبدهی( مترمکعب بر ساعت ) : 11.4
 • حداکثر ارتفاع(متر) - Hmax : 67
1 از 5
پمپ آب دو پروانه ابارا CDA 4.00 TL IE3 مقایسه

3,536,000 تومان

پمپ آب دو پروانه ابارا CDA 4.00 T IE2

 • حداکثر آبدهی( مترمکعب بر ساعت ) : 11.4
 • حداکثر ارتفاع(متر) - Hmax : 67
0 از 0
پمپ آب دو پروانه ابارا CDA 4.00 T IE2 مقایسه

5,526,500 تومان

پمپ آب دو پروانه ابارا CDA 5.50 TL IE3

 • حداکثر آبدهی( مترمکعب بر ساعت ) : 12.6
 • حداکثر ارتفاع(متر) - Hmax : 76.5
0 از 0
پمپ آب دو پروانه ابارا CDA 5.50 TL IE3 مقایسه

3,764,500 تومان

پمپ آب دو پروانه ابارا CDA 5.50 T IE2

 • حداکثر آبدهی( مترمکعب بر ساعت ) : 12.6
 • حداکثر ارتفاع(متر) - Hmax : 76.5
0 از 0
پمپ آب دو پروانه ابارا CDA 5.50 T IE2 مقایسه

5,871,000 تومان

پمپ آب نیم اسب خانگی داب KPF 30/16

 • حداکثر آبدهی( مترمکعب بر ساعت ) : 6
 • حداکثر ارتفاع(متر) - Hmax : 62
0 از 0
پمپ آب نیم اسب خانگی داب KPF 30/16 مقایسه

تومان

پمپ آب جتی داب JET 102M

 • حداکثر آبدهی( مترمکعب بر ساعت ) : 1.8
 • حداکثر ارتفاع(متر) - Hmax : 32.5
0 از 0
پمپ آب جتی داب JET 102M مقایسه

تومان

پمپ آب جتی تک فاز استریم SJET 100L

 • حداکثر آبدهی( مترمکعب بر ساعت ) : 3.1
 • حداکثر ارتفاع(متر) - Hmax : 50
1 از 5
پمپ آب جتی تک فاز استریم SJET 100L مقایسه

تومان

پمپ آب خانگی پروانه نوریل پنتاکس CM 50/00

 • حداکثر آبدهی( مترمکعب بر ساعت ) : 5.4
 • حداکثر ارتفاع(متر) - Hmax : 21.5
0 از 0
پمپ آب خانگی پروانه نوریل پنتاکس CM 50/00 مقایسه

611,600 تومان

پمپ آب خانگی پروانه برنجی پنتاکس CM 50/01

 • حداکثر آبدهی( مترمکعب بر ساعت ) : 5.4
 • حداکثر ارتفاع(متر) - Hmax : 21.5
1 از 5
پمپ آب خانگی پروانه برنجی پنتاکس CM 50/01 مقایسه

673,200 تومان

پمپ آب خانگی پروانه نوریل پنتاکس CM 100/00

 • حداکثر آبدهی( مترمکعب بر ساعت ) : 5.4
 • حداکثر ارتفاع(متر) - Hmax : 33
0 از 0
پمپ آب خانگی پروانه نوریل پنتاکس CM 100/00 مقایسه

787,600 تومان

پمپ آب خانگی پروانه برنجی پنتاکس CM 100/01

 • حداکثر آبدهی( مترمکعب بر ساعت ) : 5.4
 • حداکثر ارتفاع(متر) - Hmax : 33
0 از 0
پمپ آب خانگی پروانه برنجی پنتاکس CM 100/01 مقایسه

856,900 تومان

پمپ آب خانگی پروانه برنجی پنتاکس CM 160/01

 • حداکثر آبدهی( مترمکعب بر ساعت ) : 6.6
 • حداکثر ارتفاع(متر) - Hmax : 40.5
0 از 0
پمپ آب خانگی پروانه برنجی پنتاکس CM 160/01 مقایسه

1,608,200 تومان

پمپ آب خانگی پروانه برنجی پنتاکس CM 210/01

 • حداکثر آبدهی( مترمکعب بر ساعت ) : 7.2
 • حداکثر ارتفاع(متر) - Hmax : 45
0 از 0
پمپ آب خانگی پروانه برنجی پنتاکس CM 210/01 مقایسه

1,669,800 تومان

پمپ آب خانگی پروانه برنجی پنتاکس CMT 160/01

 • حداکثر آبدهی( مترمکعب بر ساعت ) : 6.6
 • حداکثر ارتفاع(متر) - Hmax : 40.5
0 از 0
پمپ آب خانگی پروانه برنجی پنتاکس CMT 160/01 مقایسه

1,544,400 تومان

پمپ آب خانگی پروانه برنجی پنتاکس CMT 210/01

 • حداکثر آبدهی( مترمکعب بر ساعت ) : 7.2
 • حداکثر ارتفاع(متر) - Hmax : 45
0 از 0
پمپ آب خانگی پروانه برنجی پنتاکس CMT 210/01 مقایسه

1,636,800 تومان

پمپ آب نیم اسب خانگی پنتاکس PM 45

 • حداکثر آبدهی( مترمکعب بر ساعت ) : 2.4
 • حداکثر ارتفاع(متر) - Hmax : 35
0 از 0
پمپ آب نیم اسب خانگی پنتاکس PM 45 مقایسه

421,300 تومان

پمپ آب 1 اسب محیطی پنتاکس PM 80

 • حداکثر آبدهی( مترمکعب بر ساعت ) : 3
 • حداکثر ارتفاع(متر) - Hmax : 61
0 از 0
پمپ آب 1 اسب محیطی پنتاکس PM 80 مقایسه

566,500 تومان

پمپ آب جتی پروانه نوریل پنتاکس CAM 100/00

 • حداکثر آبدهی( مترمکعب بر ساعت ) : 3.6
 • حداکثر ارتفاع(متر) - Hmax : 47
0 از 0
پمپ آب جتی پروانه نوریل پنتاکس CAM 100/00 مقایسه

856,900 تومان

پمپ آب دو پروانه نوریل پنتاکس CB 100/00

 • حداکثر آبدهی( مترمکعب بر ساعت ) : 4.8
 • حداکثر ارتفاع(متر) - Hmax : 40
0 از 0
پمپ آب دو پروانه نوریل پنتاکس CB 100/00 مقایسه

1,135,200 تومان

پمپ آب دو پروانه برنجی پنتاکس CB 100/01

 • حداکثر آبدهی( مترمکعب بر ساعت ) : 4.8
 • حداکثر ارتفاع(متر) - Hmax : 40
0 از 0
پمپ آب دو پروانه برنجی پنتاکس CB 100/01 مقایسه

1,256,200 تومان

پمپ آب دو پروانه نوریل پنتاکس CB 160/00

 • حداکثر آبدهی( مترمکعب بر ساعت ) : 6
 • حداکثر ارتفاع(متر) - Hmax : 53
0 از 0
پمپ آب دو پروانه نوریل پنتاکس CB 160/00 مقایسه

1,566,400 تومان

پمپ آب دو پروانه برنجی پنتاکس CB 160/01

 • حداکثر آبدهی( مترمکعب بر ساعت ) : 6
 • حداکثر ارتفاع(متر) - Hmax : 53
0 از 0
پمپ آب دو پروانه برنجی پنتاکس CB 160/01 مقایسه

1,738,000 تومان

پمپ آب دو پروانه نوریل پنتاکس CB 210/00

 • حداکثر آبدهی( مترمکعب بر ساعت ) : 7.5
 • حداکثر ارتفاع(متر) - Hmax : 58
1 از 2
پمپ آب دو پروانه نوریل پنتاکس CB 210/00 مقایسه

1,743,500 تومان

پمپ آب دو پروانه برنجی پنتاکس CB 210/01

 • حداکثر آبدهی( مترمکعب بر ساعت ) : 7.5
 • حداکثر ارتفاع(متر) - Hmax : 58
0 از 0
پمپ آب دو پروانه برنجی پنتاکس CB 210/01 مقایسه

1,920,600 تومان

پمپ آب دو پروانه نوریل پنتاکس CB 310/00

 • حداکثر آبدهی( مترمکعب بر ساعت ) : 9
 • حداکثر ارتفاع(متر) - Hmax : 64
0 از 0
پمپ آب دو پروانه نوریل پنتاکس CB 310/00 مقایسه

2,566,300 تومان

پمپ آب دو پروانه برنجی پنتاکس CB 310/01

 • حداکثر آبدهی( مترمکعب بر ساعت ) : 9
 • حداکثر ارتفاع(متر) - Hmax : 64
0 از 0
پمپ آب دو پروانه برنجی پنتاکس CB 310/01 مقایسه

2,728,000 تومان

پمپ آب جتی ابارا AGA 1.00 M

 • حداکثر آبدهی( مترمکعب بر ساعت ) : 3.6
 • حداکثر ارتفاع(متر) - Hmax : 47.5
1 از 5
پمپ آب جتی ابارا AGA 1.00 M مقایسه

890,000 تومان

990,000 تومان

پمپ آب جتی استیل داب JET INOX 102

 • حداکثر آبدهی( مترمکعب بر ساعت ) : 3.6
 • حداکثر ارتفاع(متر) - Hmax : 53.8
0 از 0
پمپ آب جتی استیل داب JET INOX 102 مقایسه

800,000 تومان