منو
مرتب سازی بر اساس: تعداد نمایش:
0    کالا در لیست مقایسه لیست مقایسه ها

الکتروپمپ شناور استیل سه فاز استریم 6SR 18-5

 • برق : سه فاز
 • میزان آبدهی : 27 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 75 متر
 • توان پمپ : 4 کیلووات
0 از 0
الکتروپمپ شناور استیل سه فاز استریم 6SR 18-5 مقایسه

تومان

الکتروپمپ شناور استیل سه فاز استریم 6SR 18-7

 • برق : سه فاز
 • میزان آبدهی : 27 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 105 متر
 • توان پمپ : 5.5 کیلووات
0 از 0
الکتروپمپ شناور استیل سه فاز استریم 6SR 18-7 مقایسه

تومان

الکتروپمپ شناور استیل سه فاز استریم 6SR 18-9

 • برق : سه فاز
 • میزان آبدهی : 27 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 135 متر
 • توان پمپ : 7.5 کیلووات
0 از 0
الکتروپمپ شناور استیل سه فاز استریم 6SR 18-9 مقایسه

تومان

الکتروپمپ شناور استیل سه فاز استریم 6SR 18-10

 • برق : سه فاز
 • میزان آبدهی : 27 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 150 متر
 • توان پمپ : 7.5 کیلووات
0 از 0
الکتروپمپ شناور استیل سه فاز استریم 6SR 18-10 مقایسه

تومان

الکتروپمپ شناور استیل سه فاز استریم 6SR 18-12

 • برق : سه فاز
 • میزان آبدهی : 27 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 180 متر
 • توان پمپ : 9 کیلووات
0 از 0
الکتروپمپ شناور استیل سه فاز استریم 6SR 18-12 مقایسه

تومان

الکتروپمپ شناور استیل سه فاز استریم 6SR 18-13

 • برق : سه فاز
 • میزان آبدهی : 27 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 187 متر
 • توان پمپ : 11 کیلووات
0 از 0
الکتروپمپ شناور استیل سه فاز استریم 6SR 18-13 مقایسه

تومان

الکتروپمپ شناور استیل سه فاز استریم 6SR 18-14

 • برق : سه فاز
 • میزان آبدهی : 27 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 210 متر
 • توان پمپ : 11 کیلووات
0 از 0
الکتروپمپ شناور استیل سه فاز استریم 6SR 18-14 مقایسه

تومان

الکتروپمپ شناور استیل سه فاز استریم 6SR 18-18

 • برق : سه فاز
 • میزان آبدهی : 27 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 270 متر
 • توان پمپ : 15 کیلووات
0 از 0
الکتروپمپ شناور استیل سه فاز استریم 6SR 18-18 مقایسه

تومان

الکتروپمپ شناور استیل سه فاز استریم 6SR 18-19

 • برق : سه فاز
 • میزان آبدهی : 27 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 280 متر
 • توان پمپ : 15 کیلووات
0 از 0
الکتروپمپ شناور استیل سه فاز استریم 6SR 18-19 مقایسه

تومان

الکتروپمپ شناور استیل سه فاز استریم 6SR 30-6

 • برق : سه فاز
 • میزان آبدهی : 40 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 89 متر
 • توان پمپ : 7.5 کیلووات
0 از 0
الکتروپمپ شناور استیل سه فاز استریم 6SR 30-6 مقایسه

تومان

الکتروپمپ شناور استیل سه فاز استریم 6SR 30-8

 • برق : سه فاز
 • میزان آبدهی : 40 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 118 متر
 • توان پمپ : 9 کیلووات
0 از 0
الکتروپمپ شناور استیل سه فاز استریم 6SR 30-8 مقایسه

تومان

الکتروپمپ شناور استیل سه فاز استریم 6SR 30-11

 • برق : سه فاز
 • میزان آبدهی : 40 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 163 متر
 • توان پمپ : 11 کیلووات
0 از 0
الکتروپمپ شناور استیل سه فاز استریم 6SR 30-11 مقایسه

تومان

الکتروپمپ شناور استیل سه فاز استریم 6SR 30-13

 • برق : سه فاز
 • میزان آبدهی : 40 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 192 متر
 • توان پمپ : 15 کیلووات
0 از 0
الکتروپمپ شناور استیل سه فاز استریم 6SR 30-13 مقایسه

تومان

الکتروپمپ شناور استیل سه فاز استریم 6SR 30-15

 • برق : سه فاز
 • میزان آبدهی : 40 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 221 متر
 • توان پمپ : 18.75 کیلووات
0 از 0
الکتروپمپ شناور استیل سه فاز استریم 6SR 30-15 مقایسه

تومان

الکتروپمپ شناور استیل سه فاز استریم 6SR 30-16

 • برق : سه فاز
 • میزان آبدهی : 40 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 237 متر
 • توان پمپ : 18.75 کیلووات
0 از 0
الکتروپمپ شناور استیل سه فاز استریم 6SR 30-16 مقایسه

تومان

الکتروپمپ شناور استیل سه فاز استریم 6SR 30-18

 • برق : سه فاز
 • میزان آبدهی : 40 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 257 متر
 • توان پمپ : 18.75 کیلووات
0 از 0
الکتروپمپ شناور استیل سه فاز استریم 6SR 30-18 مقایسه

تومان

الکتروپمپ شناور استیل سه فاز استریم 6SR 30-21

 • برق : سه فاز
 • میزان آبدهی : 40 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 300 متر
 • توان پمپ : 22.5 کیلووات
0 از 0
الکتروپمپ شناور استیل سه فاز استریم 6SR 30-21 مقایسه

تومان

الکتروپمپ شناور استیل سه فاز استریم 6SR 60-5

 • برق : سه فاز
 • میزان آبدهی : 72 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 61 متر
 • توان پمپ : 11 کیلووات
0 از 0
الکتروپمپ شناور استیل سه فاز استریم 6SR 60-5 مقایسه

تومان

الکتروپمپ شناور استیل سه فاز استریم 6SR 60-7

 • برق : سه فاز
 • میزان آبدهی : 72 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 85 متر
 • توان پمپ : 15 کیلووات
0 از 0
الکتروپمپ شناور استیل سه فاز استریم 6SR 60-7 مقایسه

تومان

الکتروپمپ شناور استیل سه فاز استریم 6SR 60-9

 • برق : سه فاز
 • میزان آبدهی : 72 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 110 متر
 • توان پمپ : 22.5 کیلووات
0 از 0
الکتروپمپ شناور استیل سه فاز استریم 6SR 60-9 مقایسه

تومان

الکتروپمپ شناور استیل سه فاز استریم 6SR 60-10

 • برق : سه فاز
 • میزان آبدهی : 72 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 122 متر
 • توان پمپ : 26 کیلووات
0 از 0
الکتروپمپ شناور استیل سه فاز استریم 6SR 60-10 مقایسه

تومان

الکتروپمپ شناور استیل سه فاز استریم 6SR 60-13

 • برق : سه فاز
 • میزان آبدهی : 72 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 159 متر
 • توان پمپ : 30 کیلووات
0 از 0
الکتروپمپ شناور استیل سه فاز استریم 6SR 60-13 مقایسه

تومان

پمپ آب شناور استیل تک فاز پنتاکس 4S 100/09

 • برق : تک فاز
 • میزان آبدهی : 6 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 59 متر
 • توان پمپ : 0.75 کیلووات
0 از 0
پمپ آب شناور استیل تک فاز پنتاکس 4S 100/09 مقایسه

518,100 تومان

پمپ آب شناور استیل تک فاز پنتاکس 4S 100/14

 • برق : تک فاز
 • میزان آبدهی : 6 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 93 متر
 • توان پمپ : 1.1 کیلووات
0 از 0
پمپ آب شناور استیل تک فاز پنتاکس 4S 100/14 مقایسه

663,300 تومان

پمپ آب شناور استیل سه فاز پنتاکس 4S 100/14

 • برق : سه فاز
 • میزان آبدهی : 6 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 93 متر
 • توان پمپ : 1.1 کیلووات
0 از 0
پمپ آب شناور استیل سه فاز پنتاکس 4S 100/14 مقایسه

663,300 تومان

پمپ آب شناور استیل تک فاز پنتاکس 4S 100/18

 • برق : تک فاز
 • میزان آبدهی : 6 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 120 متر
 • توان پمپ : 1.5 کیلووات
0 از 0
پمپ آب شناور استیل تک فاز پنتاکس 4S 100/18 مقایسه

770,000 تومان

پمپ آب شناور استیل سه فاز پنتاکس 4S 100/18

 • برق : سه فاز
 • میزان آبدهی : 6 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 120 متر
 • توان پمپ : 1.5 کیلووات
0 از 0
پمپ آب شناور استیل سه فاز پنتاکس 4S 100/18 مقایسه

770,000 تومان

پمپ آب شناور استیل تک فاز پنتاکس 4S 100/27

 • برق : تک فاز
 • میزان آبدهی : 6 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 175 متر
 • توان پمپ : 2.2 کیلووات
0 از 0
پمپ آب شناور استیل تک فاز پنتاکس 4S 100/27 مقایسه

1,068,100 تومان

پمپ آب شناور استیل سه فاز پنتاکس 4S 100/27

 • برق : سه فاز
 • میزان آبدهی : 6 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 175 متر
 • توان پمپ : 2.2 کیلووات
0 از 0
پمپ آب شناور استیل سه فاز پنتاکس 4S 100/27 مقایسه

1,068,100 تومان

پمپ آب شناور استیل تک فاز پنتاکس 4S 140/14

 • برق : تک فاز
 • میزان آبدهی : 8.4 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 90 متر
 • توان پمپ : 1.5 کیلووات
0 از 0
پمپ آب شناور استیل تک فاز پنتاکس 4S 140/14 مقایسه

776,600 تومان

پمپ آب شناور استیل سه فاز پنتاکس 4S 140/14

 • برق : سه فاز
 • میزان آبدهی : 8.4 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 90 متر
 • توان پمپ : 1.5 کیلووات
0 از 0
پمپ آب شناور استیل سه فاز پنتاکس 4S 140/14 مقایسه

776,600 تومان

پمپ آب شناور استیل تک فاز پنتاکس 4S 140/20

 • برق : تک فاز
 • میزان آبدهی : 8.4 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 125 متر
 • توان پمپ : 2.2 کیلووات
0 از 0
پمپ آب شناور استیل تک فاز پنتاکس 4S 140/20 مقایسه

993,300 تومان

پمپ آب شناور استیل سه فاز پنتاکس 4S 140/20

 • برق : سه فاز
 • میزان آبدهی : 8.4 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 125 متر
 • توان پمپ : 2.2 کیلووات
0 از 0
پمپ آب شناور استیل سه فاز پنتاکس 4S 140/20 مقایسه

993,300 تومان

پمپ آب شناور استیل تک فاز پنتاکس 4S 200/06

 • برق : تک فاز
 • میزان آبدهی : 12 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 39 متر
 • توان پمپ : 1.1 کیلووات
0 از 0
پمپ آب شناور استیل تک فاز پنتاکس 4S 200/06 مقایسه

518,100 تومان

پمپ آب شناور استیل سه فاز پنتاکس 4S 200/06

 • برق : سه فاز
 • میزان آبدهی : 12 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 39 متر
 • توان پمپ : 1.1 کیلووات
0 از 0
پمپ آب شناور استیل سه فاز پنتاکس 4S 200/06 مقایسه

518,100 تومان

پمپ آب شناور استیل تک فاز پنتاکس 4S 200/08

 • برق : تک فاز
 • میزان آبدهی : 12 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 52 متر
 • توان پمپ : 1.5 کیلووات
0 از 0
پمپ آب شناور استیل تک فاز پنتاکس 4S 200/08 مقایسه

583,000 تومان

پمپ آب شناور استیل تک فاز پنتاکس 4S 200/13

 • برق : تک فاز
 • میزان آبدهی : 12 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 82 متر
 • توان پمپ : 2.2 کیلووات
0 از 0
پمپ آب شناور استیل تک فاز پنتاکس 4S 200/13 مقایسه

784,300 تومان

پمپ آب شناور استیل سه فاز پنتاکس 4S 200/13

 • برق : سه فاز
 • میزان آبدهی : 12 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 82 متر
 • توان پمپ : 2.2 کیلووات
0 از 0
پمپ آب شناور استیل سه فاز پنتاکس 4S 200/13 مقایسه

784,300 تومان

پمپ آب شناور استیل سه فاز پنتاکس 4S 200/17

 • برق : سه فاز
 • میزان آبدهی : 12 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 108 متر
 • توان پمپ : 3 کیلووات
0 از 0
پمپ آب شناور استیل سه فاز پنتاکس 4S 200/17 مقایسه

913,000 تومان

پمپ آب شناور استیل سه فاز پنتاکس 4S 200/23

 • برق : سه فاز
 • میزان آبدهی : 12 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 148 متر
 • توان پمپ : 4 کیلووات
0 از 0
پمپ آب شناور استیل سه فاز پنتاکس 4S 200/23 مقایسه

1,152,800 تومان

پمپ آب شناور استیل سه فاز پنتاکس 4S 200/32

 • برق : سه فاز
 • میزان آبدهی : 12 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 202 متر
 • توان پمپ : 5.5 کیلووات
0 از 0
پمپ آب شناور استیل سه فاز پنتاکس 4S 200/32 مقایسه

1,489,400 تومان

پمپ آب شناور استیل تک فاز پنتاکس 4S 400/08

 • برق : تک فاز
 • میزان آبدهی : 24 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 51 متر
 • توان پمپ : 2.2 کیلووات
0 از 0
پمپ آب شناور استیل تک فاز پنتاکس 4S 400/08 مقایسه

957,000 تومان

پمپ آب شناور استیل سه فاز پنتاکس 4S 400/08

 • برق : سه فاز
 • میزان آبدهی : 24 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 51 متر
 • توان پمپ : 2.2 کیلووات
0 از 0
پمپ آب شناور استیل سه فاز پنتاکس 4S 400/08 مقایسه

957,000 تومان

پمپ آب شناور استیل سه فاز پنتاکس 4S 400/11

 • برق : سه فاز
 • میزان آبدهی : 24 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 70 متر
 • توان پمپ : 3 کیلووات
0 از 0
پمپ آب شناور استیل سه فاز پنتاکس 4S 400/11 مقایسه

1,204,500 تومان

پمپ آب شناور استیل سه فاز پنتاکس 4S 400/15

 • برق : سه فاز
 • میزان آبدهی : 24 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 97 متر
 • توان پمپ : 4 کیلووات
0 از 0
پمپ آب شناور استیل سه فاز پنتاکس 4S 400/15 مقایسه

1,565,300 تومان

پمپ آب شناور استیل سه فاز پنتاکس 4S 400/20

 • برق : سه فاز
 • میزان آبدهی : 24 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 125 متر
 • توان پمپ : 5.5 کیلووات
0 از 0
پمپ آب شناور استیل سه فاز پنتاکس 4S 400/20 مقایسه

1,981,100 تومان

پمپ آب شناور استیل تک فاز پنتاکس 4S 140/20 A

 • برق : تک فاز
 • میزان آبدهی : 8.4 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 125 متر
 • توان پمپ : 2.2 کیلووات
0 از 0
پمپ آب شناور استیل تک فاز پنتاکس 4S 140/20 A مقایسه

993,300 تومان

پمپ آب شناور استیل سه فاز پنتاکس 4S 140/20 A

 • برق : سه فاز
 • میزان آبدهی : 8.4 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 125 متر
 • توان پمپ : 2.2 کیلووات
0 از 0
پمپ آب شناور استیل سه فاز پنتاکس 4S 140/20 A مقایسه

993,300 تومان

پمپ آب شناور استیل تک فاز پنتاکس 4S 200/06 A

 • برق : تک فاز
 • میزان آبدهی : 12 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 39 متر
 • توان پمپ : 1.1 کیلووات
0 از 0
پمپ آب شناور استیل تک فاز پنتاکس 4S 200/06 A مقایسه

518,100 تومان

پمپ آب شناور استیل سه فاز پنتاکس 4S 200/06 A

 • برق : سه فاز
 • میزان آبدهی : 12 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 39 متر
 • توان پمپ : 1.1 کیلووات
0 از 0
پمپ آب شناور استیل سه فاز پنتاکس 4S 200/06 A مقایسه

518,100 تومان